Bestuur en commissies

In de geest van de doelstellingen van de vereniging is het bestuur belast met het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging.
Het bestuur bestaat uit 5 leden: de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee overige leden.
In de commissies (HaReCo en WECo) heeft één van de bestuursleden zitting als linking-pin tussen commmissie en bestuur.

Bestuursleden:

 • Hans Nijssen (voorzitter)
 • Mieke Nijssen (secretaris)
 • Romald Peeters (penningmeester)
 • Harry Schoenmakers
 • Mia Hendrix

Commissies

HaReCo

De Handicap- en Regelcommissie is verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicap Systeem binnen de vereniging.

Ze voert daarvoor de volgende taken uit:

 1. Organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
 2. Samenstellen en afnemen van regelexamens van de NGF en de praktijktoets (GVB) ten behoeve van het verkrijgen van een handicap.
 3. Oplossen van regelproblemen, die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door leden zijn voorgelegd.
 4. Bijhouden van wijzigingen in de golfregels en de Decisions on the Rules of Golf by the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA.
 5. Vaststellen van al dan niet tijdelijke Plaatselijke Regels, droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, gele, witte en blauwe paaltjes.
 6. Adviseren Weco en Jeugdcommissie inzake de naleving van de eisen met betrekking tot “Qualifying Wedstrijden” en bijzondere voorvallen die zich bij wedstrijden hebben voorgedaan.
 7. Berekenen, toekennen, aanpassen, administreren en publiceren van de handicaps van alle clubleden volgens de regels van het NGF Handicap Systeem.
 8. Geven van voorlichting aan de leden inzake alle regels die betrekking hebben op de verkrijging en de berekening van handicaps.
 9. Onderhouden van contact met de Regiocommissaris en de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF.
 10. Onderhouden van contact met de Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
 11. Geven van richtlijnen aan de baancommissie ten aanzien van meetpunten en de plaatsing van de tee- merken.
 12. Adviseren inzake de lay-out van de scorekaart.

Leden Handicap- en Regelcommissie:

 • Franklin van Duijn (voorzitter)
 • Truus Beumers
 • Jan Beumers
 • Jos Terlingen
 • Hans Nijssen

WeCo

Taken Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie richt zich met name op het organiseren van activiteiten, waarbij het beoefenen en bevorderen van het golfspel centraal staat en het contact tussen de leden wordt ondersteund. Dit doet de commissie met inachtneming van de statuten, de reglementen en de belangen van de de vereniging en de Nederlandse Golf Federatie.

Ze voert daarvoor de volgende taken uit:

 1. Opstellen van een jaarlijks wedstrijdprogramma in samenwerking met de relevante commissies en de baan exploitant.
 2. Organiseren van de wedstrijden uit het wedstrijdprogramma, zowel qualifying als non qualifying, alsmede gezelligheidswedstrijden.
 3. Organiseren van wedstrijden / competities met andere verenigingen, alsmede het organiseren van wedstrijden op andere golfbanen.
 4. Wedstrijden aanmaken en wedstrijdvorm bepalen in e-golf4u met daarbij o.a. de volgende aandachtspunten / activiteiten:
  1. uitleg over de betreffende wedstrijd
  2. vermelden van de wedstrijdleider
  3. per wedstrijd een uitnodiging naar de leden sturen
  4. per wedstrijd een flightindeling maken
 5. Voor de start van elke wedstrijd meldt de wedstrijdleider de eventuele aandachtspunten, buitengewone omstandigheden, GUR, pitchmarks, de neary, de longest etc.
 6. Verzorgen van passende prijzen voor de wedstrijden.
 7. Bijhouden van bijzondere klassementen en uitslagen.
 8. Bewaken van een goede spelgeest en spelkwaliteit bij wedstrijden, handhavend optreden bij het niet opvolgen van het wedstrijdreglement, etiquette, golfregels.
 9. Opleiden en begeleiden van nieuwe commissieleden.
 10. Jaarverslag maken in de maand december over de georganiseerde activiteiten.

Leden Wedstrijd Commissie:

 • Harry Schoenmakers (voorzitter)
 • Jan Deguelle
 • Huub Hendriks
 • Franklin van Duijn
 • Han Orbons
 • Annemiek Gielen

Jeugdcommissie

Taken Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie richt zich met name op het organiseren van instructie begeleiden en wedstrijden voor onze jeugdige leden. De nadruk ligt op het enthousiasmeren voor de golfsport

Leden Jeugd Commissie:

 • Bert Timmermans (voorzitter)
 • Peter Vluggen
 • Sjef Beumers

Vertrouwenspersoon

Door de omvang van de golfvereniging, (de landelijke wetgeving inzake ARBOWET) en de daarmee samenhangende professionalisering heeft het bestuur ook min of meer op advies van de NGF besloten om de functie van vertrouwenspersoon in het leven te roepen. De golfvereniging wil een “veilige” golfvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier hun sport bedrijven en beleven.

Signaleren en praten:

Iedereen die golft moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties oproepen, ook als je er zelf niet het slachtoffer van bent, maar het hoort of ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Juist op deze momenten is het prettig om met iemand te kunnen praten en om eventueel een advies te vragen en te krijgen. Daarom dus een vertrouwenspersoon aanstellen binnen onze golfvereniging.

Wat is een vertrouwenspersoon:

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon die de leden en andere betrokkenen begeleidt en ondersteund met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid en zonder enige last of ruggespraak. De leden en andere betrokkenen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht als ze signalen binnen de golfvereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een lid(persoon) of meerdere leden(personen) in het geding komt.

Wat doet een vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon heeft onder meer als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren en je te begeleiden in de afhandeling van jou klacht(en) of opmerking (en). Als er binnen de golfvereniging sprake is van ongewenste omgangsvormen kunnen leden of andere betrokkenen dat dus met de vertrouwenspersoon bespreken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en eventuele nog andere niet genoemde omgangsvormen verstaan.

Geheimhouding:

De vertrouwenspersoon werkt met een bij zijn functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Hij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon geeft indien hij van mening is dat de belangen van de golfvereniging dreigen geschaad te worden, signalen door aan de voorzitter van de golfvereniging.

Contact:

De vertrouwenspersoon voor Golfvereniging Kapèlkeshof is Oscar de Groen: 06 5314 9233, oscardegroen@xs4all.nl, hij is lid bij onze vereniging, was huisarts. Heb je behoefte aan een gesprek neem dan telefonisch of persoonlijk contact met hem op.

golf-787826_640
golf-course-1103359_1280